نکات قابل ذکر
     
1- جهت شرکت در چیگ آنلاین ترجیحاً از کامپیوتر و یا لپ‌تاپ استفاده نمائید.
2- در ساعات آغازین بازه‌ی زمانی مربوط به خودتان در چیگ شرکت کنید.
3- چنانچه در ورود به سامانه هنوز با مشکل مواجهید مراتب را سریعاً با دفتر دبستان هماهنگ فرمائید.
4-چیگ آنلاین جهت سنجش آموخته‌های شماست لذا کمک گرفتن از دیگران مانع رسیدن ما به هدفمان خواهد بود.
5- قبل از شرکت در چیگ آنلاین لوازم مورد نیاز خود از قیبل مداد و یک برگه‌ی سفید جهت انجام محاسبات را آماده کنید.
6- پس از پاسخ گویی به سوالات حتماً از فشردن کلید ثبت اطمینان حاصل کنید.
7- از اینترنت با سرعت مناسب استفاده کنید تا خللی در چیگ آنلاین ایجاد نکند.
* از همکاری خانواده محترم نهایت سپاس و تشکر را داریم.
موفق باشید.
:)
سوالات آزمون آنلاین
     
دانش آموز محترم، جهت ملاحظه سوالات با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید.
آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه ششم( پنج شنبه 13 اردیبهشت )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه پنجم ( پنج شنبه 13 اردیبهشت )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه چهارم ( پنج شنبه 13 اردیبهشت )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه سوم ( پنج شنبه13 اردیبهشت )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه دوم ( پنج شنبه 13 اردیبهشت )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه اول ( پنج شنبه 13 اردیبهشت )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه ششم( پنج شنبه 23 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه پنجم ( پنج شنبه 23 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه چهارم ( پنج شنبه 23 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه سوم ( پنج شنبه 23 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه دوم ( پنج شنبه 23 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

چیگ آنلاین پایه اول ( پنج شنبه 23 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه اول ( دوشنبه 6 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه اول ( جمعه 10 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه دوم ( دوشنبه 6 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه دوم ( جمعه 10 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه سوم ( دوشنبه 6 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه سوم ( جمعه 10 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی ندارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه چهارم ( دوشنبه 6 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه چهارم ( جمعه 10 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه پنجم ( دوشنبه 6 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه پنجم ( جمعه 10 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه ششم ( دوشنبه 6 فروردین )

آزمون از ساعت 10 الی 23 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه پنجم ( پنج شنبه 3 اسفند )

آزمون از ساعت 10 الی 22 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه چهارم ( پنج شنبه 3 اسفند )

آزمون از ساعت 10 الی 22 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه سوم ( پنج شنبه 3 اسفند )

آزمون از ساعت 10 الی 22 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه دوم ( پنج شنبه 3 اسفند )

آزمون از ساعت 10 الی 22 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه اول ( پنج شنبه 3 اسفند )

آزمون از ساعت 10 الی 22 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پرلز پایه ششم ( چهارشنبه 16 اسفند )

کتاب فارسی
روز : چهار شنبه 16 اسفند
ساعت 16 تا 23
آزمون نمره منفی ندارد .
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پرلز پایه پنجم ( چهارشنبه 16 اسفند )

کتاب فارسی
روز : چهار شنبه 16 اسفند
ساعت 16 تا 23
آزمون نمره منفی ندارد .
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پرلز پایه چهارم ( چهارشنبه 16 اسفند )

کتاب ماهی سیاه کوچولو
روز : چهار شنبه 16 اسفند
ساعت 16 تا 23
آزمون نمره منفی ندارد .
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پرلز پایه سوم ( چهارشنبه 16 اسفند )

کتاب آنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد
روز : چهار شنبه 16 اسفند
ساعت 16 تا 23
آزمون نمره منفی ندارد .
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پرلز پایه دوم ( 16 اسفند چهارشنبه )

کتاب آنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد
روز : چهار شنبه 16 اسفند
ساعت 16 تا 23
آزمون نمره منفی ندارد .
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پرلز پایه چهارم

کتاب آنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد
روز : چهار شنبه 4 بهمن
ساعت 16 تا 23
آزمون نمره منفی ندارد .
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پرلز پایه سوم

کتاب دور از خانه
روز : پنج شنبه 28 دی
ساعت 10 تا 23
آزمون نمره منفی ندارد .
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پرلز پایه دوم

کتاب دور از خانه
روز : پنج شنبه 28 دی
ساعت 10 تا 23
آزمون نمره منفی ندارد .
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پرلز پایه ششم

کتاب فارسی
روز : چهارشنبه 13 دی
ساعت 16 تا 23
آزمون نمره منفی ندارد .
توجه : زمان آزمون 40 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون پرلز پایه پنجم

کتاب فارسی 
روز : چهارشنبه 13 دی
ساعت 16 تا 23
آزمون نمره منفی ندارد .
توجه : زمان آزمون 40 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین زبان انگلیسی ویژه پایه اول (7 دی)

آزمون در روز پنج‌شنبه 7 دی ماه برگزار می‌گردد.
بازه شرکت در آزمون از ساعت 10 الی 22 می‌باشد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین زبان انگلیسی ویژه پایه دوم (7 دی)

آزمون در روز پنج‌شنبه 7 دی ماه برگزار می‌گردد.
بازه شرکت در آزمون از ساعت 10 الی 22 می‌باشد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین زبان انگلیسی ویژه پایه سوم (7 دی)

آزمون در روز پنج‌شنبه 7 دی ماه برگزار می‌گردد.
بازه شرکت در آزمون از ساعت 10 الی 22 می‌باشد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین زبان انگلیسی ویژه پایه چهارم (7 دی)

آزمون در روز پنج‌شنبه 7 دی ماه برگزار می‌گردد.
بازه شرکت در آزمون از ساعت 10 الی 22 می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین زبان انگلیسی ویژه پایه پنجم (7 دی)

آزمون در روز پنج‌شنبه 7 دی ماه برگزار می‌گردد.
بازه شرکت در آزمون از ساعت 10 الی 22 می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین زبان انگلیسی ویژه پایه ششم (7 دی)

آزمون در روز پنج‌شنبه 7 دی ماه برگزار می‌گردد.
بازه شرکت در آزمون از ساعت 10 الی 22 می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون پرلز ویژه پایه چهارم

کتاب دور از خانه
روز : دوشنبه 4 دی
ساعت 16 تا 23
آزمون نمره منفی ندارد .
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه دوم (پنج‌شنبه 9 آذر ماه)

آزمون از ساعت 10 الی 22 در دسترس است.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه سوم (پنج‌شنبه 9 آذر ماه)

آزمون از ساعت 10 الی 22 در دسترس است.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه چهارم ( پنج‌شنبه 9 آذر)

آزمون از ساعت 10 الی 22 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه پنجم (پنج‌شنبه 9 آذر ماه)

آزمون از ساعت 10 الی 22 در دسترس می باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه ششم (پنج‌شنبه 9 آذر ماه)

آزمون از ساعت 10 الی 22 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون پرلز ویژه دوم و سوم

کتاب باران، آفتاب  قصه کاشی
روز: شنبه 4 آذر
ساعت 16 الی 23
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون پرلز ویژه پایه چهارم

کتاب باران، ،آفتاب و قصه کاشی
روز: شنبه 4 آذر
ساعت 16 الی 23
آزمون نمره منفی ندارد.
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون پرلز ویژه پایه پنجم و ششم

کتاب ماهی سیاه کوچولو
روز: شنبه 4 آذر
ساعت 16 الی 23
آزمون نمره منفی ندارد.
توجه : زمان آزمون 30 دقیقه می باشد قبل از پایان این زمان دکمه ثبت را بزنید .

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین پایه ششم ( پنج شنبه 3 اسفند )

آزمون از ساعت 10 الی 22 در دسترس می‌باشد.
آزمون نمره منفی دارد.

آزمون آنلاین/مسابقه
     
آزمون آنلاین/مسابقه